Technique | Jo Suburi

Jo Suburi

Saito Sensei demonstrates the 20 Jo suburi.

Names of the 20 Jo Suburi

Tsuki group

 1. Choku tsuki
 2. Kaeshi tsuki
 3. Ushiro tsuki
 4. Tsuki gedan gaeshi
 5. Tsuki jodan gaeshi uchi

Uchikomi group

 1. Shomen uchikomi
 2. Rensoku uchikomi
 3. Menuchi  gedan geashi
 4. Menuchi ushiro tsuki
 5. Gyaku yokeomen ushiro tsuki

Katate group

 1. Katate gedan gaeshi
 2. Katate toma uchi
 3. Katate hatchi no ji gaeshi

Hasso gaeshi groups

 1. Hasso gaeshi uchi
 2. Hasso gaeshi tsuki
 3. Hasso gaeshi ushiro tsuki
 4. Hasso gaeshi ushiro uchi
 5. Hasso gaeshi ushiro bari

Flowing Group

 1. Hidara nigari gaeshi uchi
 2. Migi nagari gaeshi tsuki
No comments yet.

Leave a Reply